European Championship of Folklore

XV European Championship of Folklore „Euro folk 2023”

  28 June - 2 July 2023

  Nessebar   Bulgaria

XIV European Championship of Folklore "Euro folk 2022"

  29 June - 3 July 2022

  Nessebar   Bulgaria

XIV European Championship of Folklore "Euro folk 2022" - ONLINE

  27 June - 2 July 2022

  Nessebar   Bulgaria

XIII European Championship of Folklore "Euro folk 2021"

  1 - 5 July 2021

  Nessebar   Bulgaria

XIII European Championship of Folklore "Euro folk 2021" - ONLINE

  1 - 5 July 2021

  Nessebar   Bulgaria

European Championship of Folklore 2020

  10 - 19 July 2020

  Nessebar   Bulgaria

European Championship of Folklore 2019

  27 June - 7 July 2019

  Nessebar   Bulgaria

European Championship of Folklore 2018

  28 June - 8 July 2018

  Nessebar   Bulgaria

European Championship of Folklore 2017

  29 June - 9 July 2017

  Nessebar   Bulgaria

European Championship of Folklore 2016

  30 June - 10 July 2016

  Nessebar   Bulgaria

European Championship of Folklore 2015

  2 - 12 July 2015

  Nessebar   Bulgaria

European Championship of Folklore 2014

  3 - 13 July 2014

  Nessebar   Bulgaria

European Championship of Folklore 2013

  4 - 14 July 2013

  Nessebar   Bulgaria

European Championship of Folklore 2012

  5 - 15 July 2012

  Nessebar   Bulgaria

European Championship of Folklore 2011

  8 - 18 July 2011

  Nessebar   Bulgaria

European Championship of Folklore 2010

  9 - 19 July 2010

  Nessebar   Bulgaria

European Championship of Folklore 2009

  12 - 20 July 2009

  Nessebar   Bulgaria